Teamleider Bio-informatica

Employer
Rijk Zwaan
Location
Fijnaart, Moerdijk (NL)
Salary
Marktconform
Posted
May 16 2018
Ref
207597
Position Type
Full Time
Organization Type
All Industry
Job Type
Manager

Wil jij graag leidinggeven in een snel veranderend vakgebied? En wil je samen met andere disciplines binnen het biotechnologisch plantenonderzoek tot praktische resultaten komen? Solliciteer dan op deze vacature voor Teamleider Bio-informatica in Fijnaart

Hoe ziet jouw dag als Teamleider Bio-informatica bij Rijk Zwaan er uit?
In het biotech lab van Rijk Zwaan in Fijnaart willen we genen identificeren die bepalend zijn voor interessante nieuwe planteneigenschappen, die van waarde zijn voor onze groenterassen. En we willen vaak ook begrijpen wat het onderliggende biologische mechanisme van zo’n waardevolle eigenschap is. We werken met hoge kwaliteit genoomsequenties en geavanceerde bio-informatica methodieken. Het onderzoek is vooral multidisciplinair: DNA- en RNA-kennis van onze gewassen vanuit bio-informatica, kwantitatieve genetica en moleculaire biologie wordt gecombineerd met kennis over gewenste plant-eigenschappen vanuit biochemie, fysiologie, fytopathologie of plantenteelt.

Het Bio-informatica team bestaat uit 11 onderzoekers en technicians die zelfstandig werken aan een groot aantal projecten en die in wisselende teams samenwerken.

Als Teamleider stel je de afdelingsplannen op en vertaal je de strategie van Rijk Zwaan en het Research Masterplan naar tactische en operationele teamdoelen. Je helpt het team om fundamentele kennis die wordt verkregen in eigen en extern onderzoek creatief te vertalen naar praktische oplossingen voor onze gewassen. Je stelt prioriteiten, maakt keuzes en bewaakt de kwaliteit van het werk van het team. 
Je motiveert je team en zorgt voor een hechte inbedding van het bio-informatica team in de totale onderzoeksgroep van Rijk Zwaan, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de kennis en know-how van het team. Je bepaalt nieuwe strategieën en methoden nodig voor de verwerking, analyse en exploratie van onderzoeksdata. In veel gevallen gaat het hierbij om data gegenereerd door Next Generation Sequencing platforms. Bio-informatica is een snel veranderend vakgebied en de vraag naar geavanceerde bio-informatica oplossingen groeit explosief binnen Rijk Zwaan.

Heb jij de ambitie te werken in een industriële omgeving en samen met het team deze uitdaging aan te gaan? Je zal, vaak als projectmanager, deel uitmaken van verschillende projectteams en je bent verantwoordelijk voor de communicatie met veel andere samenwerkingspartners binnen en buiten Rijk Zwaan.

Wat jij meebrengt..
We zijn op zoek naar een gedreven, daadkrachtige en resultaatgerichte teammanager. Je neemt initiatief, durft besluiten te nemen, bent een goede coach en bent communicatief sterk. Je hebt goede actuele kennis van het vakgebied Bio-informatica. Met jouw uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden weet jij dit team te managen. Je legt de focus op de toekomst, je wordt enthousiast over toekomstige technieken en je werkt graag, samen met onze onderzoeksafdelingen en externe onderzoekspartners, aan het ontwikkelen, testen, gebruiken en implementeren van nieuwe technieken. Innovatie zit in je DNA. 

Daarnaast kunnen we het volgende vinden op je CV:

 • Minimaal een Phd en postdoctorale onderzoekservaring in de richting van de Bio-informatica
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een aansturende rol
 • Affiniteit met de plantenveredeling is een pre
 • Feeling voor de complexiteit van biologische processen


Wat kun je van ons verwachten?
Naast een R&D afdeling van ruim 100 gemotiveerde medewerkers binnen een internationale werkomgeving met voortdurend nieuwe uitdagingen, bieden wij jou graag:

 • Direct een vast contract
 • Diverse opleidingsmogelijkheden en cursussen via onze eigen Rijk Zwaan Academy
 • Een high tech omgeving, waarbij je in een omgeving komt te werken waar vele data wordt verwerkt
 • De ruimte om te ondernemen en jezelf te ontwikkelen


Ga jij dagelijks het verschil bij ons maken als Teamleider Bioinformatica?
Herken jij jezelf en wil je het liefst morgen nog aan de slag? Klik op de ‘Solliciteer’ button om direct te solliciteren. Je sollicitatie kun je richten aan Jeanet van Someren (Advisor Human Resources).
Het zorgvuldig beoordelen van je sollicitatie neemt enige tijd in beslag. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Rijk Zwaan: jouw nieuwe werkgever?
In Fijnaart, gemeente Moerdijk, ligt een Research & Development locatie van Rijk Zwaan. Een internationaal familiebedrijf met een mensgerichte bedrijfscultuur. Rijk Zwaan staat aan het begin van de voedselketen. We ontwikkelen groenterassen en verkopen daarvan de zaden aan telers over de hele wereld. We richten ons op de lange termijn en bieden daarom direct een vast contract bij indiensttreding.
We kunnen en willen vanuit onze positie een bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid van mensen over heel de wereld. Het draait bij ons iedere dag weer om groei. De groei van een natuurlijk product, dat we wereldwijd exporteren. De groei van ons bedrijf, waar nu circa 2800 mensen werken in meer dan 30 landen. En vooral de groei van onze medewerkers. Je krijgt bij ons namelijk alle ruimte om te ondernemen en je zelf te ontwikkelen. Samen met collega’s streven naar het beste en lekkerste uit de natuur. Elkaar aanvullen, helpen en inspireren. Zo willen we samen blijven werken aan een gezonde toekomst.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Fijnaart, Leidinggevende, Teammanager.

 

 

 

 

 

 

Team leader Bioinformatics

Would you like to lead in a rapidly changing field? And do you want to achieve practical results together with other disciplines within biotechnological plant research? Then apply for this vacancy for Team Leader Bioinformatics in Fijnaart

What does your day as Team Leader Bioinformatics at Rijk Zwaan look like?

In the biotech lab of Rijk Zwaan in Fijnaart we want to identify genes that determine interesting new plant characteristics, which are of value for our vegetable varieties. And we also often want to understand what the underlying biological mechanism is of such a valuable property. We work with high quality genome sequences and advanced bioinformatics methodologies. The research is mainly multidisciplinary: DNA and RNA knowledge of our crops from bioinformatics, quantitative genetics and molecular biology is combined with knowledge about desired plant properties from biochemistry, physiology, phytopathology or plant cultivation.

The Bioinformatics team consists of 11 researchers and technicians who work independently on many projects and who work together in changing teams.

As Team Leader, you draw up the department plans, and you translate Rijk Zwaan's strategy and the Research Masterplan into tactical and operational team goals. You help the team to creatively translate fundamental knowledge obtained in own and external research into practical solutions for our crops. You set priorities, make choices and monitor the quality of the work of the team.

You motivate your team and ensure the embedding of the bioinformatics team in Rijk Zwaan's entire research group, so that optimal use is made of the knowledge and know-how of the team. You determine new strategies and methods needed for the processing, analysis and exploration of research data. In many cases this concerns data generated by Next Generation Sequencing platforms. Bioinformatics is a rapidly changing field and the demand for advanced bioinformatics solutions is growing explosively within Rijk Zwaan.

Do you have the ambition to work in an industrial environment and to take on this challenge together with the team? You will, often as a project manager, be part of different project teams and you will be responsible for communicating with many other cooperation partners inside and outside Rijk Zwaan.

What you bring...

We are looking for a driven, decisive and result-oriented team manager. You take initiative, you dare to take decisions, you are a good coach and you have strong communication skills. You have good current knowledge of the field Bioinformatics. With your excellent communication and social skills, you know how to manage this team. You focus on the future, you become enthusiastic about future techniques and you like to work with our research departments and external research partners to develop, test, use and implement new techniques. Innovation is in your DNA.

In addition, we can find the following on your CV:

 • At least a Phd and post-doctoral research experience in the direction of Bioinformatics
 • At least 5 years of experience in a steering role
 • Affinity with plant breeding is a plus
 • Feeling for the complexity of biological processes

What can you expect from us?

In addition to an R & D department of more than 100 motivated employees within an international work environment with constantly new challenges, we are pleased to offer you:

 • Immediately a permanent contract
 • Various training opportunities and courses through our own Rijk Zwaan Academy
 • A high-tech environment where you work in an environment where many data is processed
 • The space to undertake and develop yourself

Are you going to make the difference with us every day as Team Leader Bioinformatics?

Do you recognize yourself and would you like to start working tomorrow? Click on the 'Apply' button to apply directly. You can send your application to Jeanet van Someren (Advisor Human Resources). Carefully assessing your application takes some time. You will receive a response as soon as possible.

Rijk Zwaan: your new employer?

In Fijnaart, municipality of Moerdijk, there is a Research & Development location of Rijk Zwaan. An international family business with a people-oriented company culture. Rijk Zwaan is at the beginning of the food chain. We develop vegetable varieties and sell the seeds to growers around the world. We focus on the long term and therefore offer a permanent contract immediately upon commencement of employment.

We can and want to contribute from our position to the welfare and health of people all over the world. It revolves around us every day. The growth of a natural product that we export worldwide. The growth of our company, where now around 2800 people work in more than 30 countries. And especially the growth of our employees. You will get all the space you need to undertake and develop yourself. Together with colleagues aim for the best and tastiest in nature. Complement, help and inspire each other. In this way we want to continue working together on a healthy future.

Acquisition because of this vacancy is not appreciated.

Keywords: Vacancy, Fulltime, Fijnaart, Manager, Teammanager.